VOP

Všeobecné podmínky

1. rozsah použití

Následující obchodní podmínky se vztahují na všechny objednávky zadané prostřednictvím našeho internetového obchodu. Náš internetový obchod je určen výhradně spotřebitelům.

Pro Německo platí následující: Podle § 13 německého občanského zákoníku (BGB) je spotřebitelem každá fyzická osoba, která uzavírá právní úkon za účelem, který nelze převážně přičítat její podnikatelské ani samostatné profesní činnosti.

Pro Rakousko: V následujících podmínkách se "spotřebitelem" rozumí "spotřebitel" ve smyslu zákona o ochraně spotřebitele (KSchG).

Pro Švýcarsko: V následujících podmínkách se "spotřebitelem" rozumí "spotřebitel" ve smyslu švýcarského práva.

2 Smluvní strana, uzavření smlouvy, možnosti opravy

Kupní smlouva je uzavřena se společností Saturo Foods GmbH.

Prezentace výrobků v internetovém obchodě nepředstavuje právně závaznou nabídku, ale nezávazný internetový katalog. Naše výrobky můžete zpočátku nezávazně vložit do nákupního košíku a před odesláním závazné objednávky své položky kdykoli opravit pomocí opravných pomůcek, které jsou k tomuto účelu poskytnuty a vysvětleny v procesu objednávky. Kliknutím na tlačítko objednat odesíláte závaznou nabídku na zboží obsažené v nákupním košíku. Potvrzení o přijetí objednávky vám bude zasláno e-mailem bezprostředně po odeslání objednávky.

Vaši nabídku přijmeme do dvou dnů

  • vystavíme prohlášení o přijetí v samostatném e-mailu nebo
  • platební transakce je případně provedena naším poskytovatelem služeb nebo vybraným poskytovatelem platebních služeb. Doba provedení platební transakce závisí na příslušném zvoleném způsobu platby (viz část "Platba").

Příslušná alternativa pro vás závisí na tom, která z uvedených událostí nastane dříve.

3. Jazyk smlouvy, uložení textu smlouvy

Jazyk (jazyky), které jsou k dispozici pro uzavření smlouvy: V případě, že je smlouva uzavřena, je k dispozici: němčina, angličtina

Text smlouvy ukládáme a zasíláme vám údaje o objednávce a naše všeobecné obchodní podmínky v textové podobě. Z bezpečnostních důvodů již není text smlouvy přístupný prostřednictvím internetu.

4. dodací podmínky

Kromě uvedených cen produktů mohou vzniknout náklady na dopravu. Více informací o případných nákladech na dopravu naleznete v nabídkách.

Dodáváme pouze prostřednictvím zásilkové služby. Osobní odběr zboží bohužel není možný.

5 Platba

V našem obchodě máte zpravidla k dispozici následující platební metody:

Kreditní karta

Při zadávání objednávky uvedete údaje o své kreditní kartě. Částka z vaší karty bude stržena po odeslání zboží.

PayPal, PayPal Express

Chcete-li uhradit fakturovanou částku prostřednictvím poskytovatele platebních služeb PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ("PayPal"), musíte být zaregistrováni u společnosti PayPal, legitimovat se svými přístupovými údaji a potvrdit platební pokyn. Platební transakci provede společnost PayPal po odeslání zboží. Další pokyny obdržíte v průběhu objednávky.

Sofort by Klarna

Abyste mohli uhradit fakturovanou částku prostřednictvím poskytovatele platebních služeb Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Mnichov, musíte mít aktivovaný bankovní účet pro internetové bankovnictví, odpovídajícím způsobem se identifikovat a potvrdit platební pokyn. Částka z vašeho účtu bude odepsána ihned po zadání objednávky. Další pokyny obdržíte v průběhu objednávky.

Google Pay

Abyste mohli zaplatit fakturovanou částku prostřednictvím poskytovatele platebních služeb Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko ("Google"), musíte být zaregistrováni u společnosti Google, mít aktivovanou funkci Google Pay, legitimovat se svými přístupovými údaji a potvrdit platební pokyn. Platební transakce se provede ihned po zadání objednávky. Další pokyny obdržíte v průběhu objednávky.

Apple Pay

Pro zaplacení fakturované částky prostřednictvím poskytovatele platebních služeb Apple Inc. se sídlem One Apple Park Way, Cupertino, CA 95014, USA (dále jen "Apple") musíte používat prohlížeč "Safari", být zaregistrováni u společnosti Apple, mít aktivovanou funkci Apple Pay, legitimovat se svými přístupovými údaji a potvrdit platební pokyn. Platební transakce se provede ihned po zadání objednávky. Další pokyny obdržíte v průběhu objednávky.

Amazon Pay

Abyste mohli uhradit fakturovanou částku prostřednictvím poskytovatele platebních služeb Amazon Payments Europe S.C.A. 38 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg ("Amazon"), musíte být u Amazonu zaregistrováni, legitimovat se svými přístupovými údaji a potvrdit platební pokyn. Platební transakce bude provedena do jednoho bankovního dne po zadání objednávky. Další pokyny obdržíte v průběhu objednávky.

Převod EPS společnosti STUZZA Studiengesellschaft für Zusammenarbeit im Zahlungsverkehr GmbH

Pokud v internetovém obchodě zvolíte možnost platby eps-převod, budete přesměrováni na centrální seznam zúčastněných rakouských bank. Po výběru bankovní instituce budete připojeni k přihlášení do příslušného internetového bankovnictví. Po přihlášení provedete platbu jako obvykle prostřednictvím internetového bankovnictví podpisem TAN - žádné další údaje jako IBAN, částka nebo obchodník nejsou vyžadovány. Poté obdržíte elektronické potvrzení příkazu.

Klarna

Ve spolupráci s poskytovatelem platebních služeb Klarna Bank AB (publ.), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Švédsko ("Klarna") vám nabízíme následující možnosti platby. Platba prostřednictvím společnosti Klarna je k dispozici pouze spotřebitelům. Není-li dále uvedeno jinak, vyžaduje platba prostřednictvím Klarny úspěšné ověření adresy a úvěruschopnosti a provádí se přímo u společnosti Klarna. Další informace jsou uvedeny u příslušné možnosti platby a v procesu objednávky.

Nákup na účet prostřednictvím společnosti Klarna

Splatnost fakturované částky je 14 dní po odeslání zboží a obdržení faktury.

Přímé inkaso Klarna

Společnosti Klarna udělujete mandát k SEPA inkasu. Společnost Klarna vás bude informovat o datu inkasa (tzv. prenotifikace). K odepsání z účtu dojde po odeslání zboží.


6 Výhrada vlastnictví

Zboží zůstává naším vlastnictvím až do úplného zaplacení. V případě zákazníků s bydlištěm ve Švýcarsku jsme oprávněni provést příslušný zápis do rejstříku výhrady vlastnictví.

7. Poškození při přepravě

Pokud je zboží dodáno se zjevným poškozením při přepravě, reklamujte tyto vady co nejdříve u doručovací společnosti a neprodleně nás kontaktujte. Nepodání reklamace nebo nekontaktování nás nemá žádné důsledky pro vaše zákonné nároky a jejich uplatnění, zejména pro vaše záruční práva. Pomáhají nám však k tomu, abychom mohli uplatnit vlastní nároky vůči dopravci nebo přepravní pojišťovně.

8 Záruka a záruky

8.1 Odpovědnost za vady

Platí zákonná úprava odpovědnosti za vady.

Pro spotřebitele s bydlištěm ve Švýcarsku platí následující:

Jsou povinni zkontrolovat kvalitu obdrženého zboží, jakmile je to v rámci běžného obchodního styku možné, a v případě, že se vyskytnou vady, za které prodávající odpovídá, jsou povinni o tom neprodleně informovat prodávajícího. Pokud tak spotřebitel neučiní, má se za to, že zakoupené zboží převzal, ledaže má vady, které nebyly při běžném obchodním styku zjevné. Pokud se takové vady objeví později, musí být oznámení učiněno neprodleně po jejich zjištění, jinak se věc považuje za schválenou i s ohledem na tyto vady.

Vadný výrobek nám zašlete zpět s popisem vady. Vzniklé náklady na dopravu nesete vy. Záruku poskytujeme odstraněním závad. Dle našeho uvážení tak učiníme buď odstraněním vady (následné zlepšení), nebo dodáním bezvadného předmětu (náhradní dodávka). Pokud následné plnění selže, jste oprávněni odstoupit od smlouvy. To neplatí v případě nepodstatných vad. Právo na snížení ceny je vyloučeno.

8.2 Záruky a zákaznický servis

Informace o případných dalších zárukách a jejich přesných podmínkách naleznete vždy u výrobku a na zvláštních informačních stránkách v internetovém obchodě.

9 Odpovědnost

V případě nároků založených na škodách způsobených námi, našimi právními zástupci nebo zprostředkovateli je naše odpovědnost vždy neomezená.

  • v případě újmy na životě, zdraví nebo zdraví,
  • v případě úmyslného nebo hrubě nedbalého porušení povinností,
  • v případě záručních slibů, pokud byly sjednány, nebo
  • pokud je otevřena oblast působnosti zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku.

V případě porušení podstatných smluvních povinností, jejichž splnění je předpokladem řádného plnění smlouvy a na jejichž dodržení se může smluvní partner pravidelně spoléhat (kardinální povinnosti) z důvodu lehké nedbalosti na naší straně, na straně našich zákonných zástupců nebo zástupců, je výše odpovědnosti omezena na škodu předvídatelnou v době uzavření smlouvy, jejíž vznik je třeba obvykle očekávat.

V opačném případě jsou nároky na náhradu škody vyloučeny.

10 Kodex chování

Podřídili jsme se následujícím kodexům chování:

11. řešení sporů

Evropská komise poskytuje platformu pro online řešení sporů (OS), kterou můžete využít k tomu, abyste zde naleznete zde. Nejsme povinni ani ochotni účastnit se řízení o řešení sporů před rozhodčí komisí pro spotřebitelské spory.